Ga naar hoofdinhoud

Wet Werk en Zekerheid treedt in werking!

Wet Werk en Zekerheid treedt in werking!

Op 11 juni jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid. Enkele maatregelen die al per 1 juli 2014 in zouden gaan zijn uitgesteld naar 1 januari 2015. Omdat de maatregelen van de Wet Werk en Zekerheid op drie verschillende tijdstippen in werking treden, geven wij u hieronder een overzicht welke maatregelen wanneer in gaan:

1 januari 2015:
– er mag geen proeftijdbeding meer opgenomen worden in een arbeidscontract van zes
maanden of korter;
– bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten van zes maanden of langer moet de werknemer
uiterlijk een maand van tevoren schriftelijk worden geïnformeerd of en onder welke
voorwaarden het contract verlengd gaat worden. Bij te late mededeling is de werkgever
een vergoeding verschuldigd van ten hoogste één maandsalaris naar rato;
– in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd mag enkel nog een concurrentiebeding
worden opgenomen, indien dit noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen
en dit ook als zodanig is gemotiveerd;
– de regels met betrekking tot het beperken van loondoorbetaling bij oproepkrachten worden
aangescherpt.

Per 1 juli 2015:
– de ketenregeling verandert. Werknemers met tijdelijke arbeidscontracten beschikken al na
een dienstverband van twee jaar of na drie aaneengesloten tijdelijke contracten over een
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd;
– er komen twee vaste ontslagroutes. Ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen of
langdurige arbeidsongeschiktheid gaat via een ontslagverzoek bij het UWV. Ontslag
vanwege disfunctioneren of een verstoorde arbeidsrelatie gaat via een ontbindingsverzoek
bij de Kantonrechter;
– de bovengenoemde procedures worden sneller afgehandeld.
– de ontslagvergoeding wordt een transitievergoeding. Iedere werknemer die minimaal twee
jaar in dienst geweest heeft hier recht op, behalve als het ontslag aan de werknemer te
wijten is. De hoogte van de transitievergoeding is wettelijke bepaald. Voor kleinere
bedrijven geldt tot 2020 een overgangsregeling.

Per 1 januari 2016:
– de maximale duur van WW-uitkeringen wordt afgebouwd van 38 naar 24 maanden.

Indien u meer informatie over de wetswijziging wenst te ontvangen of van gedachten wil wisselen over de gevolgen van de wijziging voor uw bedrijf, neem dan contact met ons op. In ieder geval raden wij werkgevers aan om zo spoedig mogelijk de tekst van de arbeidsovereenkomsten die binnen hun bedrijf gebruikt worden te laten toetsen en aanpassen aan de nieuwe regelgeving. Uiteraard kunnen wij hierbij behulpzaam zijn.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan van Gool of Diederik Snelder.

Back To Top