Ga naar hoofdinhoud

Verkorting deponeringstermijn jaarrekening BV

Verkorting deponeringstermijn jaarrekening BV

Zoals bekend moeten alle besloten vennootschappen in Nederland een jaarrekening deponeren bij de Kamer van Koophandel. Er gold een uiterste deponeringstermijn (mits er werd voldaan aan enkele andere eisen) van 13 maanden. Vanaf het boekjaar 2016 geldt er echter een kortere termijn.

Deponeringstermijn voor publicatie jaarrekening verkort

In de wet is voorgeschreven dat binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar het bestuur van een besloten vennootschap de jaarrekening dient op te maken en dient voor te leggen aan de aandeelhouders. Deze konden de directie na het verstrijken van deze termijn van vijf maanden nog eens zes maanden uitstel verlenen in geval van bijzondere omstandigheden. In de praktijk werd hier veelvuldig gebruik van gemaakt. Echter, door invoering van de uitvoeringswet Richtlijn Jaarrekeningen in november 2015 geldt met ingang van het boekjaar 2016 een maximaal uitstel van vijf maanden.

Na het voorleggen van de jaarrekening aan de aandeelhouders, hebben deze vervolgens twee maanden de tijd voor het vaststellen van de jaarrekening. Onder het oude regime betekende dit dan ook dat de maximale termijn voor het deponeren van de jaarrekening in totaal op 13 maanden uitkwam. Onder het huidige regime is dit nog maar 12 maanden.

Opletten voor “kleine” vennootschappen

Als alle aandeelhouders van de BV ook bestuurder (of commissaris) zijn, dan betekent ondertekening van de jaarrekening door deze bestuurders en commissarissen dat de jaarrekening daardoor vastgesteld is. Dit betekent dat de termijn van 8 dagen die de wet voorschrijft om de jaarrekening daarna te deponeren bij de Kamer van Koophandel meteen ingaat. Overigens kunnen de statuten van de vennootschap uitsluiten dat ondertekening meteen tot vaststelling van de jaarrekening leidt.

Niet vergeten

Belangrijk is dat de bestuurder van de besloten vennootschap onthoudt dat de maximale deponeringstermijn van de jaarrekening verkort is tot ten hoogste 12 maanden na einde van een boekjaar. Een te late deponering van de jaarrekening kan vervelende consequenties hebben. Niet alleen is dit een economisch delict, maar het kan ook leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid als de vennootschap failliet gaat.

Wilt u meer weten over het deponeren van jaarrekeningen en de termijnen? Neem dan contact op met Jan van Gool en Christel van den Reek van MARK Advocaten.

Back To Top