Ga naar hoofdinhoud

Ontslag wegens langdurige vermissing

De vermiste werknemer

De Kantonrechter heeft zich eind december 2015 opnieuw uitgesproken over onder meer de invulling van de h-ontslaggrond (overige omstandigheden).

Feiten

Bij Stichting Warande is werknemer werkzaam voor onbepaalde tijd als service-medewerker facilitaire dienst.

Werknemer is in december 2014 in het ziekenhuis opgenomen en laat Warande op 5 december 2014 weten dat hij per 11 december 2014 weer zijn werkzaamheden zal hervatten. Werknemer verschijnt echter na die aankondiging niet meer. Ondanks meerdere pogingen (onder meer aanbellen bij de flat van werknemer, informatie-opvraag via het Openbaar Ministerie) krijgt Warande geen contact met werknemer, sterker, op 22 december 2014 verneemt Warande van een broer van werknemer dat hij als vermist is opgegeven. Vanaf 1 januari 2015 zet Warande de loonbetaling stop.

Procedure

Warande verzoekt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden op grond van:

  1. verwijtbaar handelen en/of nalaten (de e-grond);
  2. overige omstandigheden (de h-grond).

Werknemer verschijnt niet ter zitting.

De kantonrechter is van oordeel dat een ontbinding op de e-grond niet aan de orde is. Er kan geen “verwijtbaar handelen of nalaten” worden vastgesteld nu niets bekend is over de reden van de verdwijning van de werknemer.

De kantonrechter oordeelt vervolgens dat het verzoek van Warande om de arbeidsovereenkomst te ontbinden op de h-grond (overige omstandigheden) wel dient te worden toegewezen. Warande heeft er in de visie van de kantonrechter een gerechtvaardigd belang bij dat het dienstverband met werknemer op de h-grond wordt beëindigd omdat al geruime tijd geen invulling meer aan de arbeidsovereenkomst wordt gegeven.

Conclusie

Uit deze uitspraak blijkt dat veel in de nieuwe WWZ-wetgeving genoemde begrippen nog concreet dienen te worden ingevuld.

Waar de wetgever bij de h-grond (de “restcategorie”) had aangegeven het oog te hebben op bijzondere gevallen zoals detentie, illegaliteit of het ontbreken van een tewerkstellingsvergunning, bood het verdere wetgevingsproces een opening, in die zin dat deze opsomming kennelijk niet limitatief was bedoeld.

In deze zaak is van dat niet-limitatieve karakter dankbaar gebruik gemaakt.

De omstandigheid die Warande in deze zaak aanvoert (de langdurige vermissing van de werknemer) valt -volgens de kantonrechter- onder de h-grond.

De h-grond begint hiermee langzaam maar zeker vorm te krijgen. Het is namelijk niet de eerste keer na de invoering van de WWZ dat de h-grond nader door de rechter wordt ingevuld. Eerder bracht de kantonrechter een verschil van inzicht tussen het bestuur en de directeur van het instituut voor hedendaagse Kunst De Appel al onder het bereik van de h-grond. De h-grond blijkt een bredere invulling te (gaan) kennen dan aanvankelijk door de wetgever is aangegeven.

Let op: de h-grond is niet bedoeld om tekortkomingen in de andere gronden (a t/m g) te repareren. Het is geen “verzamelgrond”. Met andere woorden, je mag geen onvolledige d-grond (disfunctioneren) en onvolledige e-grond (verwijtbaar handelen/nalaten) combineren om die beide onvolledige gronden vervolgens gezamenlijk onder de h-grond te brengen!

Transitievergoeding

Overigens heeft Warande de kantonrechter in deze procedure expliciet verzocht geen transitievergoeding aan de werknemer toe te kennen, omdat deze ernstig verwijtbaar zou hebben gehandeld/nagelaten. De kantonrechter wijst dit verzoek van Warande niet toe. Er is geen vast te stellen reden voor de afwezigheid van werknemer en dús kan niet tot ernstig verwijtbaar handelen/nalaten worden geconcludeerd.

De kantonrechter kan de transitievergoeding echter ook niet aan werknemer toekennen, omdat werknemer hierom niet heeft verzocht (werknemer is simpelweg niet verschenen). Oplossing: de kantonrechter wijst erop dat werknemer nog drie maanden de tijd heeft om een verzoek tot toekenning van een transitievergoeding in te dienen, bij gebreke waarvan werknemer geen aanspraak meer kan maken op die transitievergoeding. De aanspraak vervalt conform de wetgeving namelijk na het verstrijken van drie maanden na het einde van het dienstverband.

Informatie

Voor een advies op maat, neem contact op met een van de arbeidsrecht-specialisten van MARK Advocaten.

Jurgen Hooymayers

 

P.S.: Wilt u als werkgever in algemene zin te worden bijgepraat over de ontwikkelingen rondom de WWZ of deelonderwerpen van de WWZ, bijvoorbeeld in de vorm van een MARK-workshop, neem dan vrijblijvend contact op met Jurgen Hooymayers (0651572046) dan wel het vaste kantoornummer van MARK Advocaten (0765335435). Wij bespreken graag met u wat de mogelijkheden zijn.

Back To Top