Ga naar hoofdinhoud

Transparantie turboliquidaties

Veel besloten vennootschappen lijden na een korte of lange tijd een kommervol bestaan. De ondernemingsactiviteiten die hierin plaatsvonden zijn gestaakt, de activa zijn afgeschreven en/of  afgevoerd. Wat resteert zijn vaak nog één of meerdere schulden die in de boeken staan en die niet afgelost kunnen worden. De aandeelhouder(s) en ook vaak de accountant weten vaak niet zo goed wat er met een dergelijke besloten vennootschap moet gebeuren. De beslissing wordt steeds vooruitgeschoven, crediteuren worden onrustig en ondertussen moeten zustervennootschappen de administratiekosten dragen.

Faillissement onnodig

Een faillissement is voor deze vennootschappen niet de oplossing. Immers, indien er geen enkel vooruitzicht bestaat op baten zal geen enkele curator op dit faillissement zitten te wachten en in geval van een eigen faillissementsaangifte zal de curator de bestuurder aanspreken voor de faillissementskosten. Een turboliquidatie ligt in dit geval meer voor de hand. Er wordt een aandeelhoudersbesluit genomen waarin de vennootschap wordt ontbonden, dit besluit wordt ingeschreven in de Kamer van Koophandel en de achtergebleven crediteur(en) hebben het nakijken.

Misbruik

Het ligt voor de hand dat de bovengenoemde turboliquidatie van besloten vennootschappen ook gebruikt wordt om besloten vennootschappen te laten verdwijnen waarin mogelijk onbehoorlijk bestuur heeft plaatsgevonden. Daarnaast geldt er geen informatieverplichting voor de crediteuren en komen deze er soms pas maanden later achter dat hun debiteur doodleuk is opgeheven. Dit leidt tot nogal wat wrevel bij schuldeisers aangezien enige mate van rechtsbescherming voor hen ontbreekt.

Verantwoording en bekendmakingsplicht

Op 15 november 2023 treedt de Tijdelijke Wet Transparantie Turboliquidaties in werking. Kort gezegd komt deze wet er op neer dat in geval van een besluit tot turboliquidatie, binnen veertien dagen na ontbinding de navolgende stukken namens de vennootschap moeten worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel:

  1. Een balans en een staat van baten en lasten over het boekjaar waarin de ontbinding heeft plaatsgevonden;
  2. Een kort verslag met daarin de oorzaak van het ontbreken van baten op het tijdstip van de ontbinding;
  3. De eventuele ontbrekende jaarrekeningen over de voorafgaande boekjaren (inclusief eventuele accountantsverklaring, indien van toepassing).

Daarnaast dient het bestuur na de deponering van deze stukken daarvan schriftelijk mededeling te doen aan de schuldeisers. Het niet voldoen aan de verantwoordingsplicht wordt aangemerkt als een economisch delict en kan onder andere gesanctioneerd worden met een bestuursverbod voor de betreffende bestuurder(s). Een dergelijk opgelegd verbod zal ongetwijfeld de deur openzetten voor een interessante aansprakelijkheidsdiscussie.

De bovenstaande wet is voorlopig voor de duur van 2 jaar ingevoerd en kan telkens worden verlengd.

Wilt u meer informatie over turboliquidaties en/of de invoering van de bovengenoemde nieuwe wet, neem dan contact op met mr. Jan van Gool of mr. Christel van den Reek, ondernemingsrechtspecialisten van MARK Advocaten.

Back To Top