Ga naar hoofdinhoud

Rechtsbijstandsverzekering afsluiten: bezint eer ge begint.

Rechtsbijstandsverzekering afsluiten: bezint eer ge begint.

Rechtsbijstandsverzekeraars moeten het recht van verzekerden op vrije advocaatkeuze respecteren. Dit heeft het Europese Hof van Justitie in 2013 besloten. Als u beschikt over een rechtsbijstandsverzekering en u wordt betrokken in een procedure, dan is uw verzekeraar verplicht om mee te werken aan het overdragen van het dossier aan een advocaat van uw keuze.

Administratieve procedure

De rechtsbijstandsverzekeraars stelden zich na de uitspraak uit 2013 op het standpunt dat het recht voor vrije advocaatkeuze alleen gold bij gerechtelijke procedures en niet bij administratieve procedures, zoals een ontslagprocedure bij het UWV of een bezwaarprocedure bij een overheidsorgaan. Het Europese Hof heeft in 2016 geoordeeld dat ook hier het recht van een verzekerde op vrije advocaatkeuze geldt. Rechtsbijstandsverzekeraars moeten dus óók in administratieve procedures meewerken aan uitbesteding van de rechtsbijstand aan een advocaat naar keuze van de verzekerden. Lees hier het nieuwsbericht op onze website terug over die uitspraak: vrije advocaatkeuze ook bij UWV-ontslag of bezwaarschriftprocedure bestuursrecht.

Polisvoorwaarden

Sinds deze ontwikkelingen zitten rechtsbijstandsverzekeraars niet stil. Zij geven er uiteraard de voorkeur aan om, als een rechtzoekende beroep doet op zijn rechtsbijstandsverzekering, een zaak te laten behandelen door één van de juristen die zij in loondienst hebben. Zo proberen verzekeraars de kosten te drukken. Of de rechtzoekende het hiermee eens is en vertrouwen heeft in de jurist die het dossier behandelt, is voor de verzekeraar van ondergeschikt belang.

Sinds de uitspraken van het Europese Hof maken veel verzekerden gebruik van het recht op vrije advocaatkeuze. Verzekeraars worden hierdoor geconfronteerd met hogere kosten en diverse verzekeraars hebben hun polis gewijzigd of gaan dit nog doen. De wijzigingen betreffen invoering van een (hoger) eigen risico, uitsluiten van bepaalde typen zaken, hogere premies èn beperking van de maximale vergoeding die aan externe advocaatkosten betaald moet worden.

Acceptatie poliswijziging

Veel verzekerden zijn zich niet bewust dat de polisvoorwaarden van hun rechtsbijstandsverzekering zijn gewijzigd. Pas als men een beroep moet doen op de polis ontdekt men dat de rechtsbijstandsverzekering zodanig versoberd is, dat gebruik maken van het recht op vrije advocaatkeuze onaantrekkelijk is gemaakt. Vaak komt het er op neer dat de vergoeding die betaald wordt, zo laag is dat een verzekerde alsnog een deel van de kosten die gepaard gaan met een procedure zelf zal moeten betalen. Immers, uit het budget moeten niet alleen de advocaatkosten, maar ook kosten van getuigen, deskundigen, griffierechten en deurwaarderskosten worden betaald. Ook proberen de verzekeraars bepaalde handelingen van advocaten uit te sluiten van vergoeding, zoals reis- en wachttijd en tijd die gepaard gaat met literatuur- of jurisprudentieonderzoek.

Oplettendheid geboden

Neem bij het sluiten van een rechtsbijstandsverzekering de polisvoorwaarden goed door en weeg af of die voorwaarden tegemoet komen aan de rechtsbijstand die u nodig hebt. Als u sowieso gebruik wil maken van een advocaat naar keuze, zorg dan voor een polis die hierbij aansluit en ook voldoende financiële dekking geeft. Het is zonde om, wanneer u een beroep doet op uw verzekering, te constateren dat u voor een laag bedrag verzekerd bent en hiervoor maandelijks wel een behoorlijke premie heeft betaald. Blijf daarnaast scherp op eenzijdige wijzigingen van de voorwaarden en ga hiermee niet zo maar akkoord.

Is er behoefte aan juridische hulp bij een procedure en beschikt u over een rechtsbijstandsverzekering? Neem dan contact op met één van de advocaten van ons kantoor. Belangrijk is dat u in overleg met ons de juiste weg bewandelt om te voorkomen dat u uw dekking verliest.

 

Back To Top