Ga naar hoofdinhoud

Aankomende wijzigingen in het arbeidsrecht

Op 1 augustus a.s. moet de Europese Richtlijn voor transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in het Nederlandse arbeidsrecht zijn ingevoerd. Deze richtlijn heeft directe gevolgen voor veel werkgevers en werknemers. De huidige arbeidswetgeving wordt hierop aangepast.

Nevenwerkzaamheden

In veel arbeidscontracten staat er een verbod op  nevenwerkzaamheden. Hierover is nu in de wet niets bepaald en dit is dus toegestaan. In de praktijk hebben veel (laaggeschoolde) werknemers meerdere banen. Voor deze werknemers vormt een verbod op nevenwerkzaamheden een grote belemmering. In het Burgerlijk Wetboek wordt nu een bepaling opgenomen dat een contractueel verbod van nevenwerkzaamheden nietig is, tenzij dit beding kan worden gerechtvaardigd op grond van een objectieve reden. Dit betekent dat de huidige bepaling die in arbeidscontracten staat komt te vervallen, als deze niet wordt aangepast.

Studiekostenbeding

Vaak is er in arbeidscontracten bepaald dat studiekosten die door de werkgever worden betaald, binnen een bepaalde periode na het volgen van een opleiding moeten worden terugbetaald als de werknemer in die periode vertrekt bij de werkgever. Vanaf 1 augustus a.s. is het niet meer mogelijk om een dergelijk beding op te nemen bij opleidingen die de werknemer verplicht moet volgen op basis van de wet of toepasselijke CAO. De kosten van deze opleidingen moeten door de werkgever worden gedragen en mogen niet op de werknemer worden verhaald. De tijd die de werknemer besteed aan het volgen van een dergelijke opleiding, wordt gezien als arbeidstijd en de opleiding moet dan ook in principe gevolgd worden tijdens werktijd.

Uitgebreidere informatieplicht werkgever en recht op voorspelbare arbeid

Volgens de richtlijn hebben werknemers ook recht op meer duidelijkheid en zekerheid over hun arbeidsvoorwaarden. Vaak gelden er in de praktijk arbeidsvoorwaarden of regels die niet duidelijk in contracten of personeelsreglementen zijn vastgelegd. Via de richtlijn worden werkgevers verplicht om hierover duidelijkheid te scheppen, zeker als er sprake is van een zogenoemd ‘onvoorspelbaar werkpatroon’. Daarnaast krijgt de werknemer ook de mogelijkheid om de werkgever te verzoeken om arbeid met een meer voorspelbare vorm tegen zekere arbeidsvoorwaarden. Deze arbeid moet dan wel beschikbaar zijn. Een werkgever moet een dergelijk verzoek van de werknemer tijdig beantwoorden, anders wordt het verzoek van de werknemer geacht te zijn aanvaard.

Laat arbeidscontracten en reglementen controleren

Het is verstandig om uw arbeidscontracten en personeelsreglementen op korte termijn te laten controleren en zo nodig te laten aanpassen aan bovengenoemde wijzigingen. U kunt hiervoor en voor meer informatie over bovengenoemde onderwerpen contact opnemen met de arbeidsrechtspecialisten van MARK Advocaten, Jan van Gool, Diederik Snelder en Lieke van den Eijnden

Back To Top