Ga naar hoofdinhoud

Aansprakelijkheid werkgever bij val werknemer of ongelukkige samenloop van omstandigheden?

Een werkgever kan aansprakelijk worden gesteld voor de letselschade die een werknemer heeft geleden in de uitoefening van zijn werkzaamheden. De werknemer geniet veel bescherming op basis van de wet. Dit betekent dat de werkgever al snel aansprakelijk kan worden geacht in geval van letselschade bij de werknemer.

Zorgplicht werkgever

De werkgever heeft een bepaalde zorgplicht tegenover zijn werknemers. Maar met de zorgplicht van de werkgever wordt niet beoogd om een absolute waarborg te scheppen tegen het gevaar van arbeidsongevallen. De werkgever moet wel die maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat schade wordt geleden. Gelet op de ruime strekking van de zorgplicht zal niet snel worden aangenomen dat de werkgever daaraan heeft voldaan. Welke maatregelen van de werkgever kunnen worden verlangd, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

Geen absolute waarborg werkgever

Dat de werkgever geen absolute waarborg hoeft te scheppen, werd recent nog eens door de rechtbank Den Haag bevestigd. Het was in deze zaak de vraag of de werkgever aansprakelijk is voor de letselschade van de werkneemster. Werkgever stelde dat er sprake is van een ongelukkige samenloop van omstandigheden.

Rechtbank Den Haag: ongelukkige samenloop van omstandigheden

Het ging om het volgende. Een werkneemster komt tijdens werktijd ongelukkig ten val over kratten met computerspullen waarbij zij ernstig letsel aan haar heup oploopt. Vlak voordat zij viel, was ze een kerstkaart aan de muur nabij haar werkplek aan het ophangen. Ten gevolge van het ongeval is ze gedeeltelijk arbeidsongeschikt geworden.

Is de werkgever aansprakelijk voor de door de werkneemster opgelopen letselschade?

De kantonrechter stelt voorop dat een werkgever moet zorgdragen voor de veiligheid van de werkomgeving van de werknemer. Welke (veiligheids)maatregelen van de werkgever mogen worden verlangd, hangt af van de omstandigheden van het geval.

De kantonrechter overweegt dat van een werknemer enige oplettendheid op de werkvloer mag worden verlangd. Een moment van onoplettendheid kan niet zonder meer worden afgewenteld op de werkgever met de stelling dat deze zijn zorgplicht heeft geschonden. De zorgplicht van de werkgever is niet onbegrensd.

Oordeel rechtbank

Naar het oordeel van de kantonrechter is de werkneemster ten val gekomen omdat zij na het ophangen van de kerstkaart bij het weglopen is gestruikeld over de kratten. Dat is een zodanig onvoorziene ongelukkige samenloop van omstandigheden, dat in verband daarmee op een werkgever geen specifieke zorgplicht rust, die in dit geval zou zijn geschonden. Daarbij wordt nog overwogen dat de twee kratten gezien hun omvang voldoende zichtbaar moesten zijn voor oplettende werknemers. Op de werkgever rustte geen bijzondere zorgplicht. Dit geldt in dit geval te meer, nu de werkneemster ter zitting heeft verklaard dat er heel regelmatig kratten op die locatie werden neergezet.

Verder vond de rechter nog relevant dat het ophangen van kerstkaarten wellicht een veelvoorkomende handeling is van werknemers gedurende de kerstperiode, maar dat deze handeling geen onderdeel vormt van de door de werkgever aan werkneemster opgedragen werkzaamheden. Ook was van belang dat het een handeling betreft die mensen ook in de privésfeer verrichten.

De rechtbank concludeert dan ook dat de werkgever niet aansprakelijk is, omdat er sprake is van een ongelukkige samenloop van omstandigheden.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Neem vrijblijvend contact op met MARK Advocaten

Bent u het slachtoffer geworden van een arbeidsongeval, of wordt u als werkgever aansprakelijk gesteld voor de gevolgen van een arbeidsongeval? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met Katrien Boerjan om de mogelijkheden te bespreken om uw juridische positie in kaart te brengen en u verder te helpen.

Back To Top